ฟรี

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 0 0 0
ข้าราชการครู 0 7 7
พนักงานราชการ 0 1 1
อัตราจ้าง 0 2 2
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 0 9 9
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 0 12 12
รวมทั้งหมด 0 12 12